Европейска директива 2019/904

Опазването на околната среда, чрез разделно събиране и рециклиране на отпадъците от пластмаса винаги е било важно за нас – екипът на Ив Клийн. Поради тази причина ние се стремим да спазваме всички национални и общоевропейски наредби и директиви.
В тази връзка ние разширихме своето портфолио, като добавихме широка гама от био-разградими и еко опаковки, дървени прибори и био препарати за почистване.
Повече информация можете да намерите в сайта ни: https://ivclean.bg/
 
Целта на Директива 2019/904 е да предотврати и намали въздейстивето върху околната среда на определени пластмасови продукти и да насърчи прехода към кръгова икономика чрез въвеждането на мерки, пригодени към продуктите, обхванати от директивата. Европейската директива 2019/904 обхваща всички изделия направени изцяло или частично от пластмаса, които са предназначени за употреба само веднъж или за кратък период от време.
 
КАКВО НЕ СЕ ЗАБРАНЯВА ОТ ДИРЕКТИВАТА?
       -  Пластмасови чаши за еднократна употреба
       -  Пластмасови кутии за еднократна употреба
       -  Алуминиевите опаковки за еднократна употреба
       -  Пластмасови бутилки
       -  Индустриални опаковки (кофички за кисело мляко, опаковки за плодове, канти и т.н.)
       -  Торбички и чували

КАКВО ЩЕ СЕ ЗАБРАНИ?
Пластмасовите продукти, които трябва да бъдат забранени съгласно директивата, включват:
       - Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене);
       - Чинии;
       - Сламки;
       - Клечки за уши;
       - Бъркалки за напитки;
       - Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони;
       - Чаши, чинии, кутии за еднократна употреба, изработени от експандиран полистирен (стиропор);
         продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса (полимер, който се разгражда в природата при определени условия).

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС?
В съответствие с политиката на ЕС в областта на отпадъците от държавите от ЕС се очаква  от държавите членки амбициозно и устойчиво количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г., също така се изисква да:
-         предприемат мерки за намаляване на потреблението на определени пластмаси за еднократна употреба, когато няма алтернатива (чаши за пиене, включително капаци и капачки, и контейнери за приготвени храни за незабавна консумация);
 
-         наблюдават потреблението на тези продукти за еднократна употреба, както и предприетите мерки, и да докладват за постигнатия напредък на Европейската комисия;
 
-         гарантират, че са в сила правилата относно разширената отговорност на производителя;
 
-         информират потребителите и да насърчават отговорното поведение на потребителите, за да намалят отпадъците от такива продукти;
 
-         осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба в отходната система.
 
КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПЛАСТМАСОВИТЕ БУТИЛКИ?
 
-         Директивата определя ниво на събиране от 90 % за рециклиране на пластмасови бутилки до 2029 г. (с междинна цел от 77 % до 2025 г.).
 
-         Тези бутилки следва да съдържат най-малко 25 % рециклирани пластмаси в тяхното производство до 2025 г. („бутилки от PET“), и 30 % до 2030 г. (за всички бутилки).
 
КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МАРКИРОВКИ?
Някои пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара, трябва да носят видима, ясно четлива и незаличима маркировка, поставена на тяхната опаковка или на самия продукт: санитарни изделия; мокри кърпички; тютюневи изделия с филтри; чаши за пиене.
Тези етикети следва да информират потребителите за:
        - подходящите варианти за управление на отпадъците от продукта или за това какъв тип отпадъци трябва да се избягват за продукта;
        - наличието на пластмаси в продукта, както и за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда.
 
КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Директивата въвежда разширена отговорност на производителя, която включва принципа „замърсителят плаща“. Производителите трябва да покрият разходите за:
        - почистване при управлението на отпадъците;
        - събиране на данни;
        - повишаване на осведомеността за следните продукти:
        - контейнери за храна и напитки,
        - бутилки,
        - чаши,
        - пликове и обвивки,
        - леки торбички за пазаруване,
        - тютюневи изделия с филтри.
  
ОТКОГА ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя трябва да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 3 юли 2021 г. Правилата за ограниченията на пазара и маркировката на продуктите се прилагат от 3 юли 2021 г., докато изискванията за продуктов дизайн на бутилките се прилагат от 3 юли 2024 г. Мерките за разширена отговорност на производителя се прилагат от 31 декември 2024 г.

*Източник
Директива (EC) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ОВ L 155, 12.6.2019 г., стр. 1—19)